[Genshin] Shinobu Service 忍者奉侍 - Kuki Shinobu 久岐忍【269M】